چسب گرانول 5100 دوربالا

+

چسب گرانول 6100 دورپائین

+

چسب قالبی 28015

+

چسب گرانول 5300

+

چسب گرانول 5500

+

دستگاه برش ساده OJW-320

+

دستگاه تمام اتوماتیک برش قالبی محافظ فیلم

+

دستگاه افشاننده چسب گرما ذوب

+

دستگاه تمام اتوماتیک برش قالبی رولی

+

دستگاه تمام اتوماتیک برش قالبی رولی

+

دستگاه پوشش چسب با سرعت بالا

+

دستگاه پوشش چسب با سرعت بالا

+

دستگاه پوشش چسب OKC-B

+

دستگاه پوشش چسب OKC-H

+

دستگاه پوشش چسب دو طرفه OKC-II

+

دستگاه پوشش چسب با سرعت بالا OKC-GF

+

دستگاه پوشش چسب OKC-320

+

دستگاه پوشش چسب OKC-20

+

دستگاه پوشش فیلم چسب OKO

+

دستگاه افشاننده چسب OKP - 130

+

دستگاه چسب گرما ذوب OKH

+

چسب گرانول 5200 دورپائین

+